EWA

ZAKAJ JE ZA MLADE POMEMBNO

AKTIVNO POLITIČNO PARTICIPIRANJE?

Želje IN POTREBE

Kreiranje politik, ki se odzivajo na potrebe in želje mladih: aktivno participiranje mladih jim omogoča, da zasnovane in sprejete politike iz različnih področij (sociala, zaposlovanje, šolstvo, ...) ustrezno naslavljajo in se odzivajo na njihove neposredno izražene potrebe.

ZASTOPANOST MLADIH

Zastopanost mladih: za učinkovito delovanje predstavniške demokracije je nujna zastopanost in upoštevanje potreb in želja vseh družbenih skupin, tudi mladih. Aktivno državljanstvo mlade uči, da so njihovi glasovi pomembni in da lahko napravijo širšo družbeno spremembo.

razkroj
apatije

Aktivnost namesto apatije: aktivno državljanstvo mlade spodbuja k prevzemanju proaktivnih družbenih vlog, ki so za prihodnost demokratičnih družb izjemno pomembno. Škodljivost apatije in nezainteresiranosti za aktivno družbeno-politično angažiranje namreč vodi v razkroj demokratičnih skupnosti in onemogoča potreben demokratični nadzor nad odločevalci in odločevalkami.

kreiranje rešitev

Inovativno naslavljanje družbenih vprašanj in ustvarjalno kreiranje rešitev: mladi in mlade so pripravljeni pod vprašaj postaviti številne družbene norme in vloge, ki lahko privedejo do naslavljanja novih, po krivici spregledanih, družbeno-političnih vprašanj. Poleg tega lahko za slednje ponudijo neobremenjene in sveže rešitve.

vpliv na
jutri

Vpliv na prihodnost: spodbujanje aktivnega (političnega) participiranja pri mladih, vpliva na njihovo aktivno politično vlogo v odraslosti. Na ta način je pomembno vzgajanje mladih, kritičnih državljanov in državljank, ki skozi različna obdobja svojega življenja prispevajo k izgradnji demokratične skupnosti in se na različne načine vključujejo v aktivno soustvarjanje demokratičnih priložnosti in možnosti za vse.

učenje
dialoga

Spodbujanje interdisciplinarnosti in učenja dialoga: zgodnje vključevanje mladih v politično in družbeno participiranje vpliva na njihove zmožnosti gojenja interdisciplinarnega pristopa za naslavljanje globalnih izzivov, po drugi strani pa jih sooči z različnimi motrenji, ki zahtevajo učenje dialoga in vzajemnega spoštovanja do drugih in drugače mislečih.

globalno sodelovanje

Globalno sodelovanje: številni mladi in mlade se že danes poslužujejo možnosti intenzivnega, enostavnega in takojšnjega globalnega komuniciranja in naslavljanja globalnih neenakosti, ki zahtevajo preizpraševanje skupnih izzivov in rešitev. V zvezi s tem so mladi in mlade pomembni glasniki in glasnice digitalnega državljanstva in prednosti, ki jih slednje prinaša.

SODELOVANJE

Na kakšne načine lahko mladi in mlade sooblikujete našo skupno prihodnost?

Udeležba na volitvah – izraba aktivne in pasivne volilne pravice. Reflektirano glasovanje za kandidate in kandidatke, ki bodo zasledovali politike in procese, ki so v skladu z našimi načeli in željami!

Zagovorništvo – aktivna uporaba mladega glasu! Ozaveščanje in zagovarjanje potrebnih družbenih sprememb, ki so nujne za izgradnjo demokratičnih, vključujočih in trajnostnih skupnosti (organiziranje kampanj, protestov in peticij)

Prostovoljstvo – prostovoljske aktivnosti, ki prispevajo k razvoju in dobrobiti lokalnih skupnosti in se odzivajo na neposredne potrebe in problematike okolij (organizacija dogodkov, skrb za ranljive skupine).

Pomoč pri izgradnji in ohranjanju vključujočih demokratičnih skupnosti – skrb za marginalizirane in podrejene družbene skupine, zagotavljanje enakih možnosti udeležbe in sodelovanja vseh članov in članic neke skupnosti.

Izobraževanje – učenje in informiranje o političnih procesih, institucijah in možnostih soodločanja in aktivnega soustvarjanja prihodnosti.

Projektno delo – snovanje in izvajanje projektov, ki so namenjeni opolnomočenju mladih za aktivnejšo vlogo v politiki in družbi.

Mentorski programi – sodelovanje v različnih procesih mentoriranja (s strani starejših in v procesih mentoriranja mlajših) za prevzemanje aktivnejše družbene in politične vloge.

Sodelovanje v dialogu – povezovanje, izmenjava mnenj, stališč in izkušenj, tkanje vezi za lažje in trdnejše tlakovanje poti v različne oblike političnega organiziranja, tudi preko EWA Povežimo se platforme.